Treść strony

Informacje

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Podstawa prawna:
- Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)) oraz - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych bsobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, a także w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych i archiwalnych oraz aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji.

3. Z czego wynika zakres przetwarzanych przez Bank danych osobowych?

Zakres przetwarzanych przez Bank Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Państwo umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

4. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

5. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Trzebnicy. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych, w Centrali Banku, pod numerem telefonu 71/387-43-21 lub z Inspektorem ochrony danych.

6. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bstrzebnica.pl.

7. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

   1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
   2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
   3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
   4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
   5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

8. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

   1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
   2. dane transakcyjne,
   3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
   4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
   5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
   6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

9. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

   1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
   2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
   3. Związek Banków Polskich,
   4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
   5. Komisja Nadzoru Finansowego,
   6. biura informacji gospodarczej,
   7. spółki Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
   8. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
   9. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

10. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Okresy przechowywania/przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy Prawo bankowe, ustawy
o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

12. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

   1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
   2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
   3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
   4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
   5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
   6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
   7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

13. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.

15. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych. Mają Państwo również prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

16. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. W tej sytuacji przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o zasadach podejmowania decyzji przez Bank oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Każdy Klient Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, zwanego dalej Bankiem, którym jest Klient instytucjonalny, czy też Klient ubezpieczeniowy jest uprawniony do złożenia w Banku wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
  2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
   • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
   • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;
   • w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia;
   • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  3. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.bstrzebnica.pl w dedykowanej zakładce RODO lub w Placówkach Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać jego dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
  4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce Banku.
  5. Placówka Banku obsługuje wniosek klienta w zakresie:
   • obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi),
   • prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz
   • prawa do sprostowania (aktualizacji danych);
    w przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Banku (pracownik Placówki w tym celu przesyła zeskanowany wniosek Klienta na adres: iod@bstrzebnica.pl).
  6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank (Placówkę Banku) żądania Klienta.
  7. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.bstrzebnica.pl w dedykowanej zakładce Reklamacje i zgloszenia.
  8. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
  10. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń z powiadomieniem Banku w terminie oraz w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
  11. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  12. W przypadku pytań dotyczących wniosku należy kontaktować się z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bstrzebnica.pl.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery