Treść strony

Zmiana godzin pracy Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy uprzejmie informuję, że od dnia 01.02.2021r. placówki Banku będą czynne w godzinach:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

poniedziałek - wtorek w godz. 07:45-15:30
środa w godz. 07:45-17:00
czwartek - piątek w godz. 07:45-15:30

 

I Oddział we Wrocławiu

poniedziałek - piątek 08:00 - 15:30

 

Punkt Obsługi Klienta w  Starostwie Powiatowym w Trzebnicy

poniedziałek - piątek 07:45 - 14:30

 

Punkt Obsługi Klienta w  Wiszni Małej

poniedziałek - czwartek 08:00 - 15:30

piątek 08:00 - 14:30

 

Punkt Obsługi Klienta w Zawonii

poniedziałek  - środa 07:45 - 14:45

czwartek 07:45 - 15:15

piątek 07:45 - 12:45

 

Punkt Obsługi Klienta w Psarach

poniedziałek - piątek 08:00 - 15:30

Komunikat dla Posiadaczy kart płatniczych

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od stycznia 2021r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusiła modyfikację usługi 3D Secure.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona ostatecznie 15 lutego 2021r.

Obecnie aby dokonać płatności kartą w Internecie, należy podać:

  • kod PIN ustawiony dla 3D Secure w kartoSFERZE,
  • jednorazowy kod przesłany w wiadomości SMS na numer telefonu podany w Banku.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji kartami

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sposobu nadania kodu PIN w portalu kartoSFERA a następnie zalogowanie się do w/w portalu i nadanie kodu PIN.

Instrukcja jak tego dokonać znajduje się w Podręczniku użytkownika na str.30.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami Klienta.

Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej

Zagadnienie książeczek mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990r. reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem przyznania właścicielowi książeczki prawa do wypłaty premii gwarancyjnej jest realizacja jednego z 12 różnych celów mieszkaniowych.

Ustawodawca określił m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego realizowana przez dewelopera,
  • budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego realizowana przez spółdzielnię mieszkaniową,
  • przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie,
  • kupno mieszkania/domu jednorodzinnego na rynku wtórnym,
  • podpisanie umowy partycypacji lub umowy najmu z towarzystwem budownictwa społecznego,
  • dokonanie remontu polegającego na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej,
  • wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Ponadto właściciel książeczki mieszkaniowej, zgodnie z pierwotnie zawartą umową z bankiem, może w każdej chwili odebrać zgromadzone na książeczce środki tj. wkład wraz z odsetkami, chociaż bez premii gwarancyjnej z powodu braku realizacji celu mieszkaniowego.

W sytuacji braku możliwości realizacji jakiegokolwiek celu mieszkaniowego uprawniającego do ubiegania się o premię gwarancyjną, prawa do książeczki mogą być scedowane na osobę bliską w rodzinie, która ma sposobność otrzymania premii. Książeczka może być przedmiotem cesji między: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposobiającymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim oraz pomiędzy powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami). Istnieje także możliwość dokonania cesji książeczki na rzecz osoby z kręgu dalszej rodziny, tzw. cesja pośrednia, jednakże pod warunkiem udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy kolejnymi (żyjącymi) zbywcami i nabywcami oraz przedłożenie dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia cesji. Książeczka, na którą zostały wniesione zastrzeżenia nie podlega przepisaniu do czasu spełnienia warunków określonych w treści zastrzeżenia bądź ich odwołania.

Premia gwarancyjna

Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy założyli książeczki mieszkaniowe do dnia 23 października 1990r. i przeznaczą środki zgromadzone na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe. Premia gwarancyjna jest finansowana ze środków budżetu Państwa.

Warunki uzyskania premii gwarancyjnej

Książeczka mieszkaniowa podlega obowiązkowej rejestracji w banku prowadzącym jej obsługę, dokonywanej na wniosek właściciela.

Dniem rejestracji książeczki mieszkaniowej jest dzień złożenia wniosku.

W związku z tym wymogiem, w przypadku złożenia wniosku o likwidację książeczki:

  • do 31 grudnia 2022r. - zasady likwidacji nie ulegają zmianie,
  • od 1 stycznia 2023r. - brak wcześniejszego zarejestrowania książeczki spowoduje, że jej właściciel nie będzie mógł od razu dokonać likwidacji. Wniosek o likwidację książeczki będzie mógł złożyć dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku jej rejestracji, (np. rejestracja książeczki w 2023 r., uprawnienie do jej likwidacji od 1 stycznia 2024 .).

WAŻNE: Nie dotyczy to wniosków o likwidację książeczki, w związku ze zrealizowaniem czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej przed 1 stycznia 2023r.

Aby uzyskać premię gwarancyjną właściciel książeczki mieszkaniowej, powinien złożyć w oddziale Banku wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

Przedłożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie jest równoznaczne z jej wypłatą przez Bank. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii gwarancyjnej, zgodnie z obowiązującą ustawą.

W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, Bank wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu Bank zwraca właścicielowi książeczki mieszkaniowej wniosek bez rozpatrzenia (art. 3 ust. 5 Ustawy).

Zasady wyliczania jest premii gwarancyjnej

Premia gwarancyjna przysługuje od wpłat dokonywanych w poszczególnych latach/kwartałach na rachunek bankowy, dla których wzrost ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację książeczki, w stosunku do ceny 1m2 powierzchni użytkowej właściwej dla roku (kwartału) dokonania wpłat, jest wyższy od oprocentowania tych wpłat.

Na wysokość premii gwarancyjnej mają wpływ:

  • wysokość dokonywanych poszczególnych wpłat,
  • cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego obowiązująca w kwartale/roku wniesienia wpłaty,
  • cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację książeczki,
  • jak również rodzaj budownictwa, na jaki zostaną wykorzystane środki z książeczki.

Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Komunikatach i publikuje w Dziennikach Urzędowych GUS, cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Bank oblicza premię gwarancyjną od oszczędności zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych zgodnie z wzorem podanym w załączniku do Ustawy.

Przez cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone, jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

Ponowna wypłata premii gwarancyjnej

W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej równowartość tej premii może zostać ponownie, za pośrednictwem Banku, wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, albo przekazana wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia:

  • zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu, lub
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnie wkład, lub
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (tabela 1 l.p. 5), lub
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem wpłaty, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (tabeli 3 l.p. 3 oraz tabela 1 l.p. 9),
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z rozwiązaniem umowy kredytu, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (tabela 4), zostanie dokonana czynność, na warunkach określonych w załączniku nr 1 (tabela 1 albo tabela 2 albo tabela 3 albo tabela 4), a właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę premii gwarancyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami.

Ponowna wypłata premii gwarancyjnej, może być dokonana przez Bank tylko raz, w wysokości równowartości zwróconej premii gwarancyjnej. Do czasu upływu terminu 6 miesięcy zwrócona równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

Przelew (cesja) praw do wkładu książeczki mieszkaniowej (z prawem do premii gwarancyjnej)

Istnieje możliwość dokonania na rzecz wskazanej osoby z kręgu najbliższej rodziny, przelewu (cesji) praw do wkładu na książeczce mieszkaniowej.

Książeczka może być przedmiotem przelewu (cesji) praw do wkładu pomiędzy następującymi członkami rodziny: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposabiającymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, oraz pomiędzy powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami).

Osoby zainteresowane, czyli cedent oraz cesjonariusz, powinni zgłosić się do Oddziału z dokumentami stwierdzającymi tożsamość, dokumentami potwierdzającymi stopień pokrewieństwa oraz przedmiotową książeczką mieszkaniową.

Zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków

Właściciel książeczki może w każdej chwili uzyskać informację o wysokości zgromadzonego wkładu, należnych odsetek oraz ewentualnej premii gwarancyjnej. Osoba zainteresowana powinna, w Banku  złożyć wniosek o wystawienie zaświadczenia o stanie zgromadzonych środków. Na zaświadczeniu tym, będzie wskazany zgromadzony wkład, należne odsetki oraz ewentualna premia gwarancyjna, która będzie przysługiwała po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Złożenie w Banku wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie oznacza konieczności jej wypłaty przez Bank. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii gwarancyjnej.

"Szybkie Płatności" dla usługi BLIK w aplikacji BS Pay

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od 1 marca 2021r. aplikacja mobilna BS Pay została rozszerzona o o funkcjonalność "Szybkie Płatności".

"Szybka Płatność" to transakcja realizowana za pośrednictwem usługi BLIK z wykorzystaniem kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi aplikacji mobilnej BS Pay, przed zalogowaniem się do tej aplikacji. Przy dokonywaniu transakcji w sklepach stacjonarnych na kwotę do 50 zł za pośrednictwem "Szybkich Płatności" nie będzie wymagane zalogowanie się do aplikacji mobilnej i potwierdzenie płatności kodem PIN do aplikacji BS Pay. Wystarczy, że:

  1. Wybierzesz ikonkę aplikacji BS Pay na swoim telefonie komórkowym;
  2. Bez zalogowania się do aplikacji BS Pay wybierzesz ikonkę BLIK, co spowoduje wyświetlenie kodu BLIK;
  3. Wprowadzisz kod BLIK na terminalu płatniczym w sklepie stacjonarnym;
  4. Potwierdzisz transakcję na telefonie, wybierając odpowiedni przycisk na ekranie.

Po 5 kolejnych tego typu transakcjach wymagane jest dokonanie płatności BLIK z użyciem kodu PIN do aplikacji mobilnej. Licznik transakcji jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania transakcji wypłaty gotówki z bankomatu za pośrednictwem usługi BLIK lub podczas logowania do aplikacji BS Pay.

Przedmiotowa funkcjonalność jest domyślnie włączona (wymagana zainstalowana aktualizacja aplikacji BS Pay dostępna w sklepie Google Play lub App Store). W każdej jednak chwili istnieje możliwość jej wyłączenia. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej BS Pay, wejść w opcje Ustawienia i tam wyłączyć usługę "Szybkie Płatności".

Voice Phishing

Szanowni Klienci,

Ostrzegamy przed wzmożoną aktywnością ataków typu Voice Phishing.

Czym jest Voice Phishing i jak go uniknąć przedstawiamy w poniższym materiale.

Otwarcie placówki POK Wisznia Mała

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021r. placówka Banku w Wiszni Małej usytuowana w Urzędzie Gminy znów będzie czynna dla Klientów, jednakże przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Wisznia Mała na teren budynku Urzędu Gminy Klienci Banku będą mogli wejść i wyjść pojedynczo, tylko poprzez użycie elektronicznego otwierania głównych drzwi wejściowych do budynku przez Pracownika Banku.

Ponadto na terenie budynku Gminy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozpoczęcie procesu umarzania

Szanowni Klienci,

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r. 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TRZEBNICY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TRZEBNICY

odbędzie się w następującym terminie:

Lp.

Data

Godzina

Miejscowość

Miejsce zebrania

Grupa Członkowska

1.

26.05.2021r. (środa)

18:00

Trzebnica

Gminne Centrum Kultury i Sportu

 Trzebnica, ul. Prusicka 12

(sala RETRO)

Będkowo, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin, Brochocin, Brzezie, Brzyków, Budczyce, Cerekwica, Cielętniki, Czachowo, Czeszów, Domanowice, Droszów, Głuchów Górny, Głuchów Dolny, Grochowa, Jaszyce, Jaźwiny, Kałowice, Kobylice, Koczurki, Komorowo, Komorówko, Koniowo, Kryniczno, Krzyżanowice, Księginice, Kuźniczysko, Ligota, Ligota Piękna, Ludgierzowice, Machnice, Malin, Malczów, Małuszyn, Marcinowo, Masłowiec, Masłów, Mienice, Miłonowice, Niedary, Nowy Dwór, Ozorowice, Pęciszów, Pierwoszów, Piersno, Piotrkowiczki, Psary, Pstrzejowice, Prawocice, Radłów, Raszów, Rogoż, Rzepotowice, Rzędziszowice, Sędzice, Skarszyn, Skoroszów, Skotniki, Strzeszów, Sucha Wielka, Sulisławie, Szczytkowice, Szewce, Szymanów, Świątniki, Taczów Mały, Taczów Wielki, Tarnowiec, Trzęsowice, Trzebnica, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Węgrzynów, Wisznia Mała,  Wrocław, Wysoki Kościół, Złotów, Złotówek, Zawonia i inne.

Członkowie:

  • ocenią działalność Banku Spółdzielczego w Trzebnicy i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
  • rozpatrzą Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 rok oraz sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszą wnioski i opinię w tych sprawach,

  • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego w Trzebnicy.

Liczymy na Państwa udział w zebraniu.

                                                      Zarząd Banku  

Zamknięcie I Oddziału we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2021r. Placówka Banku usytuowana we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 90B zostanie zamknięta. Dotychczasowa obsługa Klientów I Oddziału we Wrocławiu zostanie przejęta przez Placówkę Banku usytuowaną w Psarach przy ul. Głównej 7, tel.: 71 310 99 95.

Wszelkie sprawy związane ze szczegółową obsługą rachunków będą prowadzone przez naszych Doradców Klienta w Centrali Banku w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 1.

Telefony kontaktowe do naszych Doradców Klienta w Centrali Banku wraz z adresami mailowymi:
1.
Obsługa rachunków osobistych i bieżących: 71 387 43 25 lub 26, adres: rachunki@bstrzebnica.pl
2. Obsługa rachunków kredytowych: 71 387 43 33 lub 38, adres: kredyty@bstrzebnica.pl.

Wyrażamy nadzieję na kontynuowanie dotychczasowej współpracy z Bankiem.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Trzebnicy            

Logowanie do aplikacji eCropoNet

Szanowni Klienci,

Jeżeli podczas logowania do aplikacji eCorpoNet występują problemy, to bardzo prosimy o wykonanie następujących kroków:

  • Uruchamiamy aplikację Configure Java -> zakładka General -> naciskamy Settings... -> Delete Files... -> zaznaczamy wszystkie trzy opcje -> OK
  • Zakładka Security -> naciskamy Restore Security Prompts -> Restore All

Po wykonaniu powyższych kroków należy przejść na stronę bankowości elektornicznej i nacisnąć Uruchom.

Przepraszamy za ewentualne powstałe niedogodności.

Zmiana mechanizmu aktywacji w aplikacji BS Pay i mobilnej Kartosfery

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 13 września 2021 roku zmieni się mechanizm aktywowania przez Klientów aplikacji mobilnej BS Pay i mobilnej Kartosfery.

Na chwilę obecną w celu aktywowania aplikacji Klient musi się zalogować do portalu Kartosfera (własnym loginem i hasłem) i w zakładce „Aplikacja mobilna” pobrać kod, który następnie wprowadza w aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz potwierdza aktywację w Kartosferze.

Od dnia 13 września br. w celu zwiększenia bezpieczeństwa operacji, aktywowanie aplikacji mobilnej BS Pay i mobilnej Kartosfery na każdym nowym urządzeniu mobilnym będzie dodatkowo potwierdzane przez klienta SMS kodem przesłanym na jego numer telefonu komórkowego.

Funkcja Urządzenie Zaufane w eBankNet

Szanowni Klienci,

Informujemy, że została uruchomiona w systemie eBankNet nowa funkcja - Urządzenie Zaufane, polegającą na dodawaniu urządzenia zaufanego w bankowości elektronicznej. Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym Klient korzysta z bankowości internetowej. Dodanie urządzenia zaufanego spowoduje, że Klient będzie logował się w sposób szybszy i prostszy, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji (np. SMS). Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych Klient będzie wprowadzał tylko swój login i hasło. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie kosztów SMS-ów. 

Szczegółowy opis nowej funkcji odnajdziecie Państwo w Instrukcji eBankNet (link) na stronie nr 3.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - rozpoczęcie procesu umarzania

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

  • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
  • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

   • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
   • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

   • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
   • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

 Wymagane oświadczenia i inne informacje

  • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
  • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
  • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Szkolenia

PFR od 8 listopada br. będzie przeprowadzał cykl szkoleń adresowanych do Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 z sektora MSP ukierunkowanych na poprawne złożenie Oświadczenia o rozliczeniu otrzymanej subwencji finansowej.
Szkolenia przeprowadzane będą od 8.11 do 19.11. br od godziny 13.00. Przewidywany czas szkolenia to ok. 1,5 h.
PFR uruchomił stronę umożliwiającą bezpośrednie, indywidualne zapisy do szkoleń dotyczących rozliczeń Tarczy 2.0 dla MSP: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/.

Linki

Aktualny regulamin Tarczy Finansowej 2.0

Komunikat dot. procesu umorzeń, osobny dla Mikroprzedsiębiorstw i dla MŚP:

Ostrzeżenie dot. spoofingu / vishingu

Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!

Komunikat – ostrzeżenie – Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 15 listopada 2021 r.

W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

Jest to rodzaj phishingu, nazywany vishingiem. Nazwa jest połączeniem słów „voice phishing”, czyli phishing głosowy. Celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera ofiary).

Najpopularniejsze przykłady rozmowy:

Przestępcy bardzo dobrze potrafią posługiwać się technikami manipulacji. Ponadto w celu uwiarygodnienia kontaktu, potrafią na telefonie ofiary wyświetlić numer telefonu lub nazwę zaufanej instytucji (np. banku). 

Oszuści przed wykonaniem połączenia przygotowują się do rozmowy, tak by była ona wiarygodna i uśpiła czujność klienta. Przede wszystkim dokonują wyboru, za kogo poda się osoba dzwoniąca. Znane są przypadki, w których przestępcy podszywali się pod:

  • doradców bankowych,
  • dział techniczny lub bezpieczeństwa, 
  • pośrednika, 
  • przedstawiciela jednostek państwowych, 
  • znajomego itp.

Następnie przestępca wybiera numer telefonu z jakiego wykona połączenie, co skutkuje wyświetleniem na telefonie ofiary innego numeru telefonu lub nazwy kontaktu niż w rzeczywistości np. na telefonie Klienta wyświetli się numer infolinii jego banku. Pozwala na to technika określana jako spoofing numeru telefonu.

Czym jest spoofing?
Spoofing polega na podszywaniu się pod inne urządzenie lub innego użytkownika, może dotyczyć m.in. numeru telefonu, ale także adresu e-mail, IP, nadawcy SMS i innych. Przestępcy wykorzystują znane sobie technologie, które oprócz podmiany numeru telefonu pozwalają m.in. na:

  • wybór płci osoby dzwoniącej,
  • wybór pochodzenia, 
  • wybór akcentu,
  • dodawanie efektów dźwiękowych
  • zastosowanie menu głosowego.

Tak przygotowany przestępca wykonuje połączenie do ofiary i zgodnie z wcześniej ułożonym scenariuszem rozpoczyna rozmowę. Najgroźniejszą bronią takiego przestępcy jest dobra umiejętność stosowania socjotechniki. Poniżej kilka przykładowych metod socjotechnicznych, jakie mogą wykorzystywać przestępcy. 

  1. Osoba, która odbiera telefon, informowana jest o rzekomej transakcji na swoim rachunku bankowym, a dzwoniący prosi o potwierdzenie jej wykonania. Oczywiście żadnego obciążenia nie ma, ale zdezorientowana ofiara, myśląc, że ratuje swoje środki, odpowiada na pytania dzwoniącego. Ten tłumaczy, że ma to na celu zidentyfikowanie klienta, a w rzeczywistości zadawane są pytania daleko odbiegające od standardowej weryfikacji, a które mają na celu zdobycie wiedzy pozwalającej przestępcy np. na dostęp do konta ofiary.
  2. Ten zabieg socjotechniczny w początkowej rozmowie podobny jest do tzw. „metody na wnuczka”. Ofiara informowana jest, że jej środki są w niebezpieczeństwie i jedynym sposobem ich ochrony jest podanie danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej lub dane karty płatniczej. Jeżeli je poda, to dopiero teraz środki naprawdę są zagrożone.
  3. Osoba dzwoniąca przedstawia się jako doradca kredytowy, informuje, że zgodnie z rzekomo złożonym w nocy wnioskiem o pożyczkę pieniądze zostały przyznane, należy jednak dokończyć formalności. Ofiara oczywiście żadnego wniosku o kredyt nie składała. Dalej scenariusz jest już mocno zbliżony do poprzednich. Zdenerwowana osoba zaczyna odpowiadać na serię pytań, wierząc, że dzwoniący chce jej pomóc, a w rzeczywistości oszust wchodzi w posiadanie interesujących go danych i kończy rozmowę.  
  4. Zdarzyć się może, że przestępca nie musi nawet uciekać się do kłamstwa o potencjalnej operacji finansowej czy środkach w niebezpieczeństwie. Wystarczy, że na początku rozmowy przedstawi się np. jako pracownik instytucji państwowej i poprosi rozmówcę o identyfikację. Pomiędzy bardzo standardowymi pytaniami pojawiają się i te mniej oczywiste, na które ofiara często nie zwróci początkowo uwagi. Tym sposobem przestępca może wejść w posiadanie danych wrażliwych.
  5. Przestępcy śledzą rynek i dostosowują często swoje działania również do obecnych trendów. O możliwości wyłudzeń poprzez połączenia głosowe informował również zbp.pl oraz policja.pl, przy okazji składania przez przedsiębiorców wniosków o subwencje z programu Tarczy Finansowej PFR. 

Więcej przeczytać można:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga!-przestepcy-atakuja-przedsiebiorcow-korzystajacych-z-Programu-Tarcza-Finansowa-PFR
https://policja.pl/pol/aktualnosci/189021,Uwaga-przestepcy-atakuja-przedsiebiorcow-korzystajacych-z-Programu-Tracza-Finans.html

Żeby wzmocnić wiarygodność przekazywanych informacji oszust podczas rozmowy będzie posługiwał się fachowym słownictwem np. bankowym. Może również wykorzystać dodatkowe kanały komunikacji, np. wysłać wiadomość e-mail. Nie oznacza to jeszcze, że jest tym, za kogo się podaje. Adres e-mail mógł znaleźć w Internecie, jeżeli ktoś wpisał go np. na portalu społecznościowym lub ofiara często adres e-mail podaje sama, a później po prostu o tym nie pamięta. 

Scenariuszy jest znacznie więcej, wszystkie one mają cechę wspólną: wpłynięcie na emocje rozmówcy, w celu wprowadzeniu ofiary w stan zmartwienia, zaniepokojenia lub zaciekawienia. Tak, żeby podczas rozmowy była rozkojarzona i mniej uważna. To pozwala oszustom, którzy są osobami sprawnie posługującymi się metodami manipulacji, na pozyskanie interesujących ich danych osobowych i/lub finansowych ofiary. 

Co dzieje się dalej? Zależy od tego, jakie informacje pozyskał przestępca. Cel jest jeden – zyski finansowe, m.in. poprzez pobieranie pożyczki na ofiary (dzięki pozyskaniu danych osobowych), wyprowadzanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku klienta czy wykonywanie operacji kartowych. 

Jak się chronić? 
Należy stosować się do kilku ważnych zasad:

  • nie podawaj loginu i hasła do bankowości internetowej, danych karty płatniczej (numer karty, CVV, daty ważności, imienia i nazwiska posiadacza karty) – te informacje są poufne, powinny być tylko w posiadaniu użytkownika i nikt nie ma prawa wymagać ich podania, prawdziwy przedstawiciel banku nigdy o to nie zapyta,
  • nigdy nie ujawniaj kodów do bankowości internetowej oraz kodów 3D Secure wykorzystywanych do autoryzacji transakcji kartowych w Internecie, przychodzących na telefon,
  • zawsze czytaj treść SMS-ów jakie przychodzą na twój telefon lub komunikatów w aplikacji mobilnej w trakcie połączenia z rzekomym przedstawicielem banku lub innej instytucji. Z ich treści może wynikać, iż akceptujesz transakcję, którą przygotowali przestępcy,
  • jeżeli rozmowa wzbudza jakiekolwiek wątpliwości lub niepokój, należy rozłączyć się, odczekać minimum 30 sekund, a następnie samodzielnie połączyć z instytucją, której rzekomy przedstawiciel dzwonił, koniecznie wybierając oficjalny numer na klawiaturze numerycznej, a nie oddzwaniając na wcześniejsze połączenie
  • zachować zdrowy rozsądek i zimną krew, nawet jeżeli zostało się poinformowanym o potencjalnym zagrożeniu np. utrata środków. Należy spokojnie przemyśleć, czy środki naprawdę mogą być w niebezpieczeństwie, czy może rozmowa prowadzona jest z oszustem, który dopiero sytuację chce wykorzystać. Dobrym krokiem będzie przerwanie połączenia i ponowne jego zainicjowanie zgodnie z zasadą powyżej.
  • należy zawsze mieć świadomość, że wyświetlony numer telefonu lub nazwa banku nie są gwarancją, że rozmawiamy z prawdziwym przedstawicielem banku.

Każdy klient banku powinien pamiętać, że każdorazowo ma prawo zgłosić nietypową sytuację do banku, a w sytuacji podejrzenia, że doszło lub mogło dojść do popełnienia przestępstwa, również zawiadomić policję.

Komenda Główna Policji
FinCERT.pl – BCC ZBP
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

 

Praca Banku i realizacja przelewów w dniu 07.01.2022r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022r. Bank Spółdzielczy w Trzebnicy i jego Placówki będą nieczynne.

 • Przelewy złożone w Banku w dniu 05.01.2022r. do godz. 16:15 - zostaną rozliczone i przekazane na rachunki w innych bankach w dniu 05.01.2022r.
 • Przelewy złożone w Banku w dniu 05.01.2022r. po godz. 16:16 - zostaną rozliczone i przekazane na rachunki w innych bankach w dniu 10.01.2022r.

Dodatkowy termin dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową 2.0

15 stycznia br. minął termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. W toku weryfikacji złożonych do tej pory formularzy okazało się, że niektóre firmy popełniły w nich błędy, np. załączając niepoprawne pliki JPK albo nie załączając ich wcale. W związku z tym PFR, w porozumieniu z bankami, wyznaczył dodatkowy termin na składanie korekt/wniosków w dniach 18-23 stycznia br. Umożliwi to korektę poprzez ponowne złożenie wniosku firmom, które popełniły błędy w rozliczeniu oraz ewentualnie złożenie wniosku firmom, które spóźniły się z rozliczeniem.

Jeśli złożyłeś formularz oświadczenia, ale nie otrzymałeś potwierdzenia jego poprawności, sprawdź w dniach od 18 do 19 stycznia br. w swoim banku, w którym rozliczałeś subwencję finansową, czy wymagane są od Ciebie dodatkowe działania lub ponowne złożenie formularza. Jeśli okaże się, że popełniłeś błąd, będziesz mógł złożyć korektę.

Po 23 stycznia br. jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w tym zakresie będą niemożliwe dla MŚP, a brak rozliczenia lub niepoprawność złożonych plików JPK będzie wiązać się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji.

Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

Szanowni Klienci,

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy

Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym banku są bezpieczne. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sztaby koordynujące cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość pracy naszego banku.

Sytuacja naszego banku jest stabilna, nie ma żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa depozytów naszych Klientów, płynności operacji finansowych, obsługi płatności, działalności bankomatów i funkcjonowania bankowości elektronicznej i internetowej. Sytuacja ekonomiczna Banku pozostaje na poziomie gwarantującym swobodną i niezakłóconą działalność biznesową.

Przypominamy również, że środki deponowane w naszym Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100 tys. euro, bez wględu na liczbę rachunków posiadanych przez klienta w banku.

Zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Narodowy Bank Polski zapewniają o bezpieczeństwie polskiego systemu finansowego. Nie ulegajmy panice wywoływanej przez plotki i fake newsy, bo tego oczekują agresorzy, to taktyka typowa dla wojny informacyjnej.

Uważaj na oszustów

Miejmy świadomość, że obecna sytuacja geopolityczna to czas zwiększonej aktywności cyberoszustów. Pamiętaj, żeby zachować czujność i stosować się do zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas korzystania z bankowości elektronicznej, jak i wykonywania zakupów w Internecie.wej, nawet jeśli osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako pracownik banku.

 • Nie podawaj nikomu swoich danych do bankowości internetowej, nawet jeśli osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako pracownik banku.
 • Nie klikaj w linki w SMS-ach i mailach informujących o rzekomych niedopłatach za rachunki, przesyłki kurierskie czy podatki.
 • Czytaj na bieżąco nasze komunikaty bezpieczeństwa.
 • Z rozwagą i należytą ostrożnością podchodź do informacji rozprzestrzenianych przez media społecznościowe. Zanim w coś uwierzysz, sprawdź, czy źródło informacji jest wiarygodne.

Wypłaty gotówki

Apelujemy o racjonalne zachowanie. Pracownicy banku, a szczególnie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, na bieżąco monitorują sytuację. Twoje pieniądze są w naszym banku bezpieczne i cały czas możesz płacić bezgotówkowo, np. za pomocą karty. Zaopatrzenie naszych oddziałów i bankomatów w gotówkę na bieżąco koordynujemy z Narodowym Bankiem Polskim. Realizujemy wszystkie procedury obowiązujące w ramach Zrzeszenia BPS.

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z  odrzuceniem płatności przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy  z / do ww. krajów.  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Świadczenie Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

Od 26 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, mogą wnioskować o świadczenie 500+ przez system elektroniczny ZUS - Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)

Komu przysługuje 500+?

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

  • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
  • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

  • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada)
  • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku
  • numer rachunku bankowego w Polsce
  • numer telefonu w Polsce i adres e-mail
  • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym
  • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
  • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/500-dla-gromadan-ukraini/3208883 

Komunikat dotyczący usługi BLIK

Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnimy naszym Klientom usługę BLIK, która będzie zintegrowana z aplikacją mobilną BS Trzebnica Mobile.

Z dniem 16 maja 2022 usługa BLIK dostępna w aplikacji BS Pay zostanie wyłączona.

Obecnie w sklepach Google Play i App Store dostępna jest nasza aplikacja BS Trzebnica Mobile przygotowana do obsługi BLIK-a.

O uruchomieniu usługi BLIK w aplikacji mobilnej powiadomimy Państwa w osobnym komunikacie.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy zawiadamia:

w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 1100 – I termin, o godz. 1115 – II termin

w Trzebnicy, w HOTELU TRZEBNICA przy ul. Leśnej 2

odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego,

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2021 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2022.

Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad. /Uchwała/
 5. Przyjęcie porządku obrad. /Uchwała/
 6. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Wyborczej, Uchwał i Wniosków, Odpowiedniości.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. /Uchwała/
 2. Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy za 2021 r.:
  a) z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego ZP,  
  b) z działalności Banku,   
  c) z odbytych zebrań grup członkowskich.
 3. Przedstawienie bilansu Banku za 2021 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 4. Informacje Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Trzebnicy:
  a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
  b) Protokół z ocen odpowiedniości członków Zarządu i oceny kolegialnej Zarządu Banku,
  c) Raport dotyczący oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w BS Trzebnica w 2021 roku oraz Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Trzebnica w 2021 roku.
 5. Omówienie wyników lustracji.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok 2021./Uchwały/
 8. Omówienie zmian wprowadzonych do Strategii działania Banku na lata 2019-2023 oraz informacje na temat realizacji Strategii za 2021 rok.
 9. Prezentacja Kierunków działania Banku na rok 2022, jako etapu realizacji Strategii na lata 2019- 2023.
 10. Omówienie nowych zasad oceny i zmian wprowadzonych do Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w BS Trzebnica.
 11. Informacja o audycie kompleksowym SSOZ przeprowadzonym w dniach 07.03.-18.03.2022 r.
 12. Informacja na temat sprzedaży udziałów w spółce BS Program Spółka z o.o.
 13. Dyskusja:
  a) strategia, kierunki działania,
  b) oceny odpowiedniości,
  c) wolne wnioski.
 14. Protokół Komisji ds. Odpowiedniości dotyczący ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
  b) przyjęcia i zatwierdzenia Raportów dotyczących:
  - oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w BS Trzebnica za 2021 roku,
  - funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Trzebnica w 2021 roku,
  c) przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok,

  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
  e) podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za 2021 rok,
  f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać na rok 2022/2023,
  g) przyjęcia zmian wprowadzonych do Strategii działania Banku na lata 2019- 2023,
  h) przyjęcia i zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2022, jako etapu realizacji Strategii,
  i) przyjęcia i zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje Banku Spółdzielczego w Trzebnicy,
  j) przyjęcia i zatwierdzenia Protokołu lustracji pełnej oraz Sprawozdania z realizacji zaleceń polustracyjnych,
  k) uchwała intencyjna o łączeniu Banków.
 16. Przedstawienie i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga: Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego niezależnego rewidenta, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego ZP, projekty uchwał, które mają być podjęte na obecnym ZP oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków w lokalu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, przy ul. Prusickiej 1.

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

Wydłużenie ważności kart debetowych

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów w zakresie dłuższej ważności kart debetowych wydłużamy okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych z 3 do 5 lat.

Rozpoczęcie wydawania kart debetowych z nowym 5-letnim okresem ważności nastąpi od 2 listopada 2022r.

Karty wznawiane od 2 listopada także będą posiadały 5-letni okres ważności.

Ważność kart płatniczych wydanych do dnia 01.11.2022r. pozostaje bez zmian i jest zgodna z okresem ważności podanym na karcie.

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla Klientów

Szanowni Klienci,

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją.

Do  otworzenia plików należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe.
Informacje na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronie firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com.

 

Przeglądarkowa wersja bankowości korporacyjnej eCorpoNet (WWW)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 03 stycznia 2023r. udostępniliśmy Państwu przeglądarkową wersją bankowości korporacyjnej eCorpoNet (WWW). Wersja w oparciu o Java będzie w najbliższym okresie wycofywana. 
Nowa wersja posiada między innymi funkcjonalność sprawdzania rachunków w wykazie podatników VAT (tzw. Biała lista podatników VAT). Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją aplikacji eCorpoNet (WWW).
Ważna informacja dla użytkowników podpisu kwalifikowanego - nowa wersja aplikacji wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost. Szczegółowe informacje zostały zawarte w instrukcji obsługi.

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery