Treść strony

Zmiana godzin pracy Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy uprzejmie informuję, że od dnia 01.02.2021r. placówki Banku będą czynne w godzinach:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

poniedziałek - wtorek w godz. 07:45-15:30
środa w godz. 07:45-17:00
czwartek - piątek w godz. 07:45-15:30

 

I Oddział we Wrocławiu

poniedziałek - piątek 08:00 - 15:30

 

Punkt Obsługi Klienta w  Starostwie Powiatowym w Trzebnicy

poniedziałek - piątek 07:45 - 14:30

 

Punkt Obsługi Klienta w  Wiszni Małej

poniedziałek - czwartek 08:00 - 15:30

piątek 08:00 - 14:30

 

Punkt Obsługi Klienta w Zawonii

poniedziałek  - środa 07:45 - 14:45

czwartek 07:45 - 15:15

piątek 07:45 - 12:45

 

Punkt Obsługi Klienta w Psarach

poniedziałek - piątek 08:00 - 15:30

Komunikat dla Posiadaczy kart płatniczych

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od stycznia 2021r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusiła modyfikację usługi 3D Secure.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona ostatecznie 15 lutego 2021r.

Obecnie aby dokonać płatności kartą w Internecie, należy podać:

  • kod PIN ustawiony dla 3D Secure w kartoSFERZE,
  • jednorazowy kod przesłany w wiadomości SMS na numer telefonu podany w Banku.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji kartami

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sposobu nadania kodu PIN w portalu kartoSFERA a następnie zalogowanie się do w/w portalu i nadanie kodu PIN.

Instrukcja jak tego dokonać znajduje się w Podręczniku użytkownika na str.30.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami Klienta.

Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej

Zagadnienie książeczek mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990r. reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem przyznania właścicielowi książeczki prawa do wypłaty premii gwarancyjnej jest realizacja jednego z 12 różnych celów mieszkaniowych.

Ustawodawca określił m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego realizowana przez dewelopera,
  • budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego realizowana przez spółdzielnię mieszkaniową,
  • przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie,
  • kupno mieszkania/domu jednorodzinnego na rynku wtórnym,
  • podpisanie umowy partycypacji lub umowy najmu z towarzystwem budownictwa społecznego,
  • dokonanie remontu polegającego na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej,
  • wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Ponadto właściciel książeczki mieszkaniowej, zgodnie z pierwotnie zawartą umową z bankiem, może w każdej chwili odebrać zgromadzone na książeczce środki tj. wkład wraz z odsetkami, chociaż bez premii gwarancyjnej z powodu braku realizacji celu mieszkaniowego.

W sytuacji braku możliwości realizacji jakiegokolwiek celu mieszkaniowego uprawniającego do ubiegania się o premię gwarancyjną, prawa do książeczki mogą być scedowane na osobę bliską w rodzinie, która ma sposobność otrzymania premii. Książeczka może być przedmiotem cesji między: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposobiającymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim oraz pomiędzy powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami). Istnieje także możliwość dokonania cesji książeczki na rzecz osoby z kręgu dalszej rodziny, tzw. cesja pośrednia, jednakże pod warunkiem udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy kolejnymi (żyjącymi) zbywcami i nabywcami oraz przedłożenie dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia cesji. Książeczka, na którą zostały wniesione zastrzeżenia nie podlega przepisaniu do czasu spełnienia warunków określonych w treści zastrzeżenia bądź ich odwołania.

Premia gwarancyjna

Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy założyli książeczki mieszkaniowe do dnia 23 października 1990r. i przeznaczą środki zgromadzone na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe. Premia gwarancyjna jest finansowana ze środków budżetu Państwa.

Warunki uzyskania premii gwarancyjnej

Książeczka mieszkaniowa podlega obowiązkowej rejestracji w banku prowadzącym jej obsługę, dokonywanej na wniosek właściciela.

Dniem rejestracji książeczki mieszkaniowej jest dzień złożenia wniosku.

W związku z tym wymogiem, w przypadku złożenia wniosku o likwidację książeczki:

  • do 31 grudnia 2022r. - zasady likwidacji nie ulegają zmianie,
  • od 1 stycznia 2023r. - brak wcześniejszego zarejestrowania książeczki spowoduje, że jej właściciel nie będzie mógł od razu dokonać likwidacji. Wniosek o likwidację książeczki będzie mógł złożyć dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku jej rejestracji, (np. rejestracja książeczki w 2023 r., uprawnienie do jej likwidacji od 1 stycznia 2024 .).

WAŻNE: Nie dotyczy to wniosków o likwidację książeczki, w związku ze zrealizowaniem czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej przed 1 stycznia 2023r.

Aby uzyskać premię gwarancyjną właściciel książeczki mieszkaniowej, powinien złożyć w oddziale Banku wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

Przedłożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie jest równoznaczne z jej wypłatą przez Bank. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii gwarancyjnej, zgodnie z obowiązującą ustawą.

W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, Bank wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu Bank zwraca właścicielowi książeczki mieszkaniowej wniosek bez rozpatrzenia (art. 3 ust. 5 Ustawy).

Zasady wyliczania jest premii gwarancyjnej

Premia gwarancyjna przysługuje od wpłat dokonywanych w poszczególnych latach/kwartałach na rachunek bankowy, dla których wzrost ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację książeczki, w stosunku do ceny 1m2 powierzchni użytkowej właściwej dla roku (kwartału) dokonania wpłat, jest wyższy od oprocentowania tych wpłat.

Na wysokość premii gwarancyjnej mają wpływ:

  • wysokość dokonywanych poszczególnych wpłat,
  • cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego obowiązująca w kwartale/roku wniesienia wpłaty,
  • cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację książeczki,
  • jak również rodzaj budownictwa, na jaki zostaną wykorzystane środki z książeczki.

Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Komunikatach i publikuje w Dziennikach Urzędowych GUS, cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Bank oblicza premię gwarancyjną od oszczędności zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych zgodnie z wzorem podanym w załączniku do Ustawy.

Przez cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone, jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

Ponowna wypłata premii gwarancyjnej

W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej równowartość tej premii może zostać ponownie, za pośrednictwem Banku, wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, albo przekazana wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia:

  • zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu, lub
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnie wkład, lub
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (tabela 1 l.p. 5), lub
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem wpłaty, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (tabeli 3 l.p. 3 oraz tabela 1 l.p. 9),
  • wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z rozwiązaniem umowy kredytu, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (tabela 4), zostanie dokonana czynność, na warunkach określonych w załączniku nr 1 (tabela 1 albo tabela 2 albo tabela 3 albo tabela 4), a właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę premii gwarancyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami.

Ponowna wypłata premii gwarancyjnej, może być dokonana przez Bank tylko raz, w wysokości równowartości zwróconej premii gwarancyjnej. Do czasu upływu terminu 6 miesięcy zwrócona równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

Przelew (cesja) praw do wkładu książeczki mieszkaniowej (z prawem do premii gwarancyjnej)

Istnieje możliwość dokonania na rzecz wskazanej osoby z kręgu najbliższej rodziny, przelewu (cesji) praw do wkładu na książeczce mieszkaniowej.

Książeczka może być przedmiotem przelewu (cesji) praw do wkładu pomiędzy następującymi członkami rodziny: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposabiającymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, oraz pomiędzy powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami).

Osoby zainteresowane, czyli cedent oraz cesjonariusz, powinni zgłosić się do Oddziału z dokumentami stwierdzającymi tożsamość, dokumentami potwierdzającymi stopień pokrewieństwa oraz przedmiotową książeczką mieszkaniową.

Zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków

Właściciel książeczki może w każdej chwili uzyskać informację o wysokości zgromadzonego wkładu, należnych odsetek oraz ewentualnej premii gwarancyjnej. Osoba zainteresowana powinna, w Banku  złożyć wniosek o wystawienie zaświadczenia o stanie zgromadzonych środków. Na zaświadczeniu tym, będzie wskazany zgromadzony wkład, należne odsetki oraz ewentualna premia gwarancyjna, która będzie przysługiwała po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Złożenie w Banku wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie oznacza konieczności jej wypłaty przez Bank. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii gwarancyjnej.

"Szybkie Płatności" dla usługi BLIK w aplikacji BS Pay

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od 1 marca 2021r. aplikacja mobilna BS Pay została rozszerzona o o funkcjonalność "Szybkie Płatności".

"Szybka Płatność" to transakcja realizowana za pośrednictwem usługi BLIK z wykorzystaniem kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi aplikacji mobilnej BS Pay, przed zalogowaniem się do tej aplikacji. Przy dokonywaniu transakcji w sklepach stacjonarnych na kwotę do 50 zł za pośrednictwem "Szybkich Płatności" nie będzie wymagane zalogowanie się do aplikacji mobilnej i potwierdzenie płatności kodem PIN do aplikacji BS Pay. Wystarczy, że:

  1. Wybierzesz ikonkę aplikacji BS Pay na swoim telefonie komórkowym;
  2. Bez zalogowania się do aplikacji BS Pay wybierzesz ikonkę BLIK, co spowoduje wyświetlenie kodu BLIK;
  3. Wprowadzisz kod BLIK na terminalu płatniczym w sklepie stacjonarnym;
  4. Potwierdzisz transakcję na telefonie, wybierając odpowiedni przycisk na ekranie.

Po 5 kolejnych tego typu transakcjach wymagane jest dokonanie płatności BLIK z użyciem kodu PIN do aplikacji mobilnej. Licznik transakcji jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania transakcji wypłaty gotówki z bankomatu za pośrednictwem usługi BLIK lub podczas logowania do aplikacji BS Pay.

Przedmiotowa funkcjonalność jest domyślnie włączona (wymagana zainstalowana aktualizacja aplikacji BS Pay dostępna w sklepie Google Play lub App Store). W każdej jednak chwili istnieje możliwość jej wyłączenia. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej BS Pay, wejść w opcje Ustawienia i tam wyłączyć usługę "Szybkie Płatności".

Voice Phishing

Szanowni Klienci,

Ostrzegamy przed wzmożoną aktywnością ataków typu Voice Phishing.

Czym jest Voice Phishing i jak go uniknąć przedstawiamy w poniższym materiale.

Otwarcie placówki POK Wisznia Mała

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021r. placówka Banku w Wiszni Małej usytuowana w Urzędzie Gminy znów będzie czynna dla Klientów, jednakże przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Wisznia Mała na teren budynku Urzędu Gminy Klienci Banku będą mogli wejść i wyjść pojedynczo, tylko poprzez użycie elektronicznego otwierania głównych drzwi wejściowych do budynku przez Pracownika Banku.

Ponadto na terenie budynku Gminy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozpoczęcie procesu umarzania

Szanowni Klienci,

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r. 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TRZEBNICY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TRZEBNICY

odbędzie się w następującym terminie:

Lp.

Data

Godzina

Miejscowość

Miejsce zebrania

Grupa Członkowska

1.

26.05.2021r. (środa)

18:00

Trzebnica

Gminne Centrum Kultury i Sportu

 Trzebnica, ul. Prusicka 12

(sala RETRO)

Będkowo, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin, Brochocin, Brzezie, Brzyków, Budczyce, Cerekwica, Cielętniki, Czachowo, Czeszów, Domanowice, Droszów, Głuchów Górny, Głuchów Dolny, Grochowa, Jaszyce, Jaźwiny, Kałowice, Kobylice, Koczurki, Komorowo, Komorówko, Koniowo, Kryniczno, Krzyżanowice, Księginice, Kuźniczysko, Ligota, Ligota Piękna, Ludgierzowice, Machnice, Malin, Malczów, Małuszyn, Marcinowo, Masłowiec, Masłów, Mienice, Miłonowice, Niedary, Nowy Dwór, Ozorowice, Pęciszów, Pierwoszów, Piersno, Piotrkowiczki, Psary, Pstrzejowice, Prawocice, Radłów, Raszów, Rogoż, Rzepotowice, Rzędziszowice, Sędzice, Skarszyn, Skoroszów, Skotniki, Strzeszów, Sucha Wielka, Sulisławie, Szczytkowice, Szewce, Szymanów, Świątniki, Taczów Mały, Taczów Wielki, Tarnowiec, Trzęsowice, Trzebnica, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Węgrzynów, Wisznia Mała,  Wrocław, Wysoki Kościół, Złotów, Złotówek, Zawonia i inne.

Członkowie:

  • ocenią działalność Banku Spółdzielczego w Trzebnicy i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
  • rozpatrzą Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 rok oraz sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszą wnioski i opinię w tych sprawach,

  • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego w Trzebnicy.

Liczymy na Państwa udział w zebraniu.

                                                      Zarząd Banku  

Niedostępność e-usług oraz całej platformy GOV

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o planowanych pracach serwisowych prowadzonych po stronie infrastruktury technicznej KPRM. Prace serwisowe spowodują niedostępność następujących usług:

  • eUsługi udostępniane przez mojGOV.pl
  • logowanie e-Dowodem
  • Profil Zaufany

Wymienione wyżej usługi będą niedostępne w dniu 16.06.2021 r. (od godziny 21:00 do godziny 24:00).

Przerwa wynika z wykonania pilnych prac serwisowych.

Zamknięcie I Oddziału we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2021r. Placówka Banku usytuowana we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 90B zostanie zamknięta. Dotychczasowa obsługa Klientów I Oddziału we Wrocławiu zostanie przejęta przez Placówkę Banku usytuowaną w Psarach przy ul. Głównej 7, tel.: 71 310 99 95.

Wszelkie sprawy związane ze szczegółową obsługą rachunków będą prowadzone przez naszych Doradców Klienta w Centrali Banku w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 1.

Telefony kontaktowe do naszych Doradców Klienta w Centrali Banku wraz z adresami mailowymi:
1.
Obsługa rachunków osobistych i bieżących: 71 387 43 25 lub 26, adres: rachunki@bstrzebnica.pl
2. Obsługa rachunków kredytowych: 71 387 43 33 lub 38, adres: kredyty@bstrzebnica.pl.

Wyrażamy nadzieję na kontynuowanie dotychczasowej współpracy z Bankiem.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Trzebnicy            

Logowanie do aplikacji eCropoNet

Szanowni Klienci,

Jeżeli podczas logowania do aplikacji eCorpoNet występują problemy, to bardzo prosimy o wykonanie następujących kroków:

  • Uruchamiamy aplikację Configure Java -> zakładka General -> naciskamy Settings... -> Delete Files... -> zaznaczamy wszystkie trzy opcje -> OK
  • Zakładka Security -> naciskamy Restore Security Prompts -> Restore All

Po wykonaniu powyższych kroków należy przejść na stronę bankowości elektornicznej i nacisnąć Uruchom.

Przepraszamy za ewentualne powstałe niedogodności.

Zmiana mechanizmu aktywacji w aplikacji BS Pay i mobilnej Kartosfery

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 13 września 2021 roku zmieni się mechanizm aktywowania przez Klientów aplikacji mobilnej BS Pay i mobilnej Kartosfery.

Na chwilę obecną w celu aktywowania aplikacji Klient musi się zalogować do portalu Kartosfera (własnym loginem i hasłem) i w zakładce „Aplikacja mobilna” pobrać kod, który następnie wprowadza w aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz potwierdza aktywację w Kartosferze.

Od dnia 13 września br. w celu zwiększenia bezpieczeństwa operacji, aktywowanie aplikacji mobilnej BS Pay i mobilnej Kartosfery na każdym nowym urządzeniu mobilnym będzie dodatkowo potwierdzane przez klienta SMS kodem przesłanym na jego numer telefonu komórkowego.

Funkcja Urządzenie Zaufane w eBankNet

Szanowni Klienci,

Informujemy, że została uruchomiona w systemie eBankNet nowa funkcja - Urządzenie Zaufane, polegającą na dodawaniu urządzenia zaufanego w bankowości elektronicznej. Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym Klient korzysta z bankowości internetowej. Dodanie urządzenia zaufanego spowoduje, że Klient będzie logował się w sposób szybszy i prostszy, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji (np. SMS). Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych Klient będzie wprowadzał tylko swój login i hasło. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie kosztów SMS-ów. 

Szczegółowy opis nowej funkcji odnajdziecie Państwo w Instrukcji eBankNet (link) na stronie nr 2.

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery