Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy zawiadamia:

w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 1100 – I termin, o godz. 1115 – II termin

w Trzebnicy, w HOTELU TRZEBNICA przy ul. Leśnej 2

odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego,

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2021 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2022.

Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad. /Uchwała/
 5. Przyjęcie porządku obrad. /Uchwała/
 6. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Wyborczej, Uchwał i Wniosków, Odpowiedniości.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. /Uchwała/
 2. Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy za 2021 r.:
  a) z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego ZP,  
  b) z działalności Banku,   
  c) z odbytych zebrań grup członkowskich.
 3. Przedstawienie bilansu Banku za 2021 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 4. Informacje Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Trzebnicy:
  a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
  b) Protokół z ocen odpowiedniości członków Zarządu i oceny kolegialnej Zarządu Banku,
  c) Raport dotyczący oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w BS Trzebnica w 2021 roku oraz Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Trzebnica w 2021 roku.
 5. Omówienie wyników lustracji.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok 2021./Uchwały/
 8. Omówienie zmian wprowadzonych do Strategii działania Banku na lata 2019-2023 oraz informacje na temat realizacji Strategii za 2021 rok.
 9. Prezentacja Kierunków działania Banku na rok 2022, jako etapu realizacji Strategii na lata 2019- 2023.
 10. Omówienie nowych zasad oceny i zmian wprowadzonych do Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w BS Trzebnica.
 11. Informacja o audycie kompleksowym SSOZ przeprowadzonym w dniach 07.03.-18.03.2022 r.
 12. Informacja na temat sprzedaży udziałów w spółce BS Program Spółka z o.o.
 13. Dyskusja:
  a) strategia, kierunki działania,
  b) oceny odpowiedniości,
  c) wolne wnioski.
 14. Protokół Komisji ds. Odpowiedniości dotyczący ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
  b) przyjęcia i zatwierdzenia Raportów dotyczących:
  - oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w BS Trzebnica za 2021 roku,
  - funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Trzebnica w 2021 roku,
  c) przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok,

  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
  e) podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za 2021 rok,
  f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać na rok 2022/2023,
  g) przyjęcia zmian wprowadzonych do Strategii działania Banku na lata 2019- 2023,
  h) przyjęcia i zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2022, jako etapu realizacji Strategii,
  i) przyjęcia i zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje Banku Spółdzielczego w Trzebnicy,
  j) przyjęcia i zatwierdzenia Protokołu lustracji pełnej oraz Sprawozdania z realizacji zaleceń polustracyjnych,
  k) uchwała intencyjna o łączeniu Banków.
 16. Przedstawienie i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga: Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego niezależnego rewidenta, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego ZP, projekty uchwał, które mają być podjęte na obecnym ZP oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków w lokalu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, przy ul. Prusickiej 1.

Wstecz

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery