Treść strony

Informacja

Usługa eBakNet jest kierowana do klientów Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, zarówno dla rolników, jak i dla osób fizycznych. Usługa ta zapewnia poprzez Internet wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku). W ramach systemu Klient uzyskuje możliwość zarządzania rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich, jak karty płatnicze.

Możliwości systemu:

  • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
  • sprawdzanie, drukowanie i eksport historii rachunków bieżących i oszczędnościowych,
  • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
  • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji,
  • drukowanie wyciągów z rachunków bieżących,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
  • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
  • zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet,
  • listę aktywnych lokat,
  • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat,
  • listę złożonych przelewów,
  • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy,
  • tworzenie listy zdefiniowanych odbiorców,
  • doładowanie telefonów komórkowych,
  • personalizacja powiadomień sms,
  • zarządzanie hasłem dostępu,
  • wnioski eximee ( 500+, Dobry Start ).

Usługa ta została wyposażona w mechanizmy zabezpieczające przed dostępem przez osoby trzecie: transmisja szyfrowana SSL (certyfikat Trusted SSL), potwierdzanie wszystkich operacji kodami jednorazowymi SMS.

Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej wspierającej protokół szyfrujący SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien posiadać wspieraną przez producenta i aktualną wersję systemu operacyjnego, przeglądarkę internetowej oraz aktualny program antywirusowy (zalecane jest również stosowania oprogramowania typu „firewall”).

Pierwsze logowanie 

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie do usługi poprzez stronę: www.bstrzebnica.pl - Logowanie - Klienci indywidualni - eBankNet.

  • W polu Login i Hasło należy wprowadzić login i hasło aktywacyjne otrzymane z Banku podczas uruchamiania usługi,
  • W kolejnym kroku system poprosi o podanie kodu jednorazowgo SMS autoryzującego drugi etap logowania (wcześniej należy nacisnąc przycisk: Wyślij SMS z kodem),
  • Po poprawnym zalogowaniu system poprosi o nadanie własnego hasła do systemu,
  • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" należy wprowadzić nowe własne hasło oraz potwierdzić je w następnym polu,
  • W kolejnym kroku system poprosi o podanie kodu jednorazowgo SMS autoryzującego zmianę hasła (wcześniej należy nacisnąc przycisk: Wyślij SMS z kodem),
  • Hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.
  • Po poprawnej zmianie hasła następuje przejście do systemu eBankNet.

Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

W związku z wejściem dyrektywy PSD2 system bankowości elektronicznej będzie wymuszał zmianę hasła co 90 dni. W przypadku pojawienia się komunikatu o potrzebie zmiany hasła należy zastosować się do zaleceń systemu.

Zastosowane mechanizmy mają na celu poprawę Państwa bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Hasła logowania należy chronić przed dostępem osób trzecich.

Bezpieczne logowanie

 • Przy logowaniu system eBankNet wymaga dwuetapowej autoryzacji:
  • Etap 1 - wprowadzenie loginu użytkownika oraz ustalonego hasła,
  • Etap 2 - wprowadzenie jednorazowego kodu autoryzującego przesłanego za pomocą SMS na telefon komórkowy użytkownika.
 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub kodu jednorazowego SMS blokują dostęp do systemu eBankNet lub możliwość dokonywania przelewów,
 • Zdjęcie blokady dostępu do systemu eBankNet lub blokady możiwości dokonywania przelewów można dokonać telefonicznie kontaktując się z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy, bądź osobiście w najbliższej placówce Banku,
 • Zachowaj hasło aktywacyjne otrzymane z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie będzie można ponownie nadać własne hasło do systemu eBankNet w systuacji, gdy nie pamiętasz obecnego hasła,
 • Przywrócenie do hasła aktywacyjnego można dokonać telefonicznie kontaktując się z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy, bądź osobiście w najbliższej placówce Banku.

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie

 • Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bstrzebnica.pl,
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym,
 • Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://,
 • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki,
 • Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu,
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem,
 • Zmieniaj regularnie hasło,
 • Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,
 • Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę,
 • Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu,
 • Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu,
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot,
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe,
 • Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu,
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.,
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie.
 •  

drukuj całą stronę

Oferujemy wysokiej jakości produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach!

Banery